آیا زنان از ریش و سبیل خوششان می آید؟

زنان مردان را با موهای صورت ترجیح می دهند
محبوبیت ریش ها و سبیل های عجیب و غریب در بین مردانی که در بروکلین ، نیویورک زندگی می کنند زیاد است!
هنگامی که چهره مردان نشان داده شد ، زنان و مردان شرکت کننده در مطالعه به طور مداوم چهره ها را با ریش جذاب تر از چهره های دیگر تصور می کردند. اما وقتی که موهای صورت کم بود ، ریش ها جذابیت بیشتری داشتند ، در حالی که چهره های صاف وقتی که ریش ها مد بودند جذاب تر دیده میشد.

ریش با بدون ریش؟
ریش اشکال زیادی دارد. مطالعات نشان می دهد که ریش انسان ها را با  ، مردانگی و تسلط همراه می کنند. اما محبوبیت بی ریش بودن صورت با گذشت زمان از بین رفته و از بین رفته است.
در تمام گروه ها ، داوطلبان ریش و سبك های سنگین را جذاب تر از چهره های  تمیز نشان می دادند . در آخر می توان گفت که زنان مردان با ریش را ترجیح می دهند.