چند حالت که به شما کمک می کند تا فورا به خواب روید

پا به دیوار

طریقه انجام: به طرف دیوار دراز بکشید و یک بالش را زیر کمر خود قرار دهید. پاهای خود را طوری بلند کنید که پاشنه و زانوها در یک خط قرار داشته باشند ، و دستان شما در امتداد بدن شما دراز بکشند ، کف دست را بالا ببرید. به مدت ۲ دقیقه در این حالت بمانید. سپس به آرامی زانوها را خم کرده و آنها را به هر طرف سوق دهید.

روی شکم

طریقه انجام: روی بالش روی شکم خود دراز بکشید و انگشتان خود را در پشت خود قفل کنید. نفس عمیق بکشید ، پشت و انگشتان خود را خم کنید و سعی کنید با دستان خود پاشنه پا را بگیرید. سپس به آرامی پایین بروید ، و بازدم کنید.

۵-۱۰ بار تمرین را تکرار کنید. فقط در این صورت باید انگشتان خود را "باز کنید" و دستان خود را شل کنید.

پاها با زاویه باز

طریقه انجام: با پاهای خود به طور گسترده ای از یکدیگر بنشینید و یک بالش را در مقابل خود قرار دهید. پشت خود را صاف کنید و تا جایی که می توانید استنشاق کنید. سپس ، به آرامی با بازدم و کشیدن بازوهای خود به جلو ، روی بالش دراز بکشید.

در این حالت دراز بکشید ، ۱۰ بار نفس بکشید و بازدم کنید و بعد از آن بالا بروید.

پاها در کنار هم

طریقه انجام: پشت خود را روی بالش دراز بکشید ، پاهای خود را به هم وصل کنید و زانوها را به طرفین ببندید. دستان شما شل شده و در امتداد بدن کشیده می شود ، کف دست ها را بالا می آورید. عمیق و یکنواخت تنفس کنید. ۳ دقیقه در این حالت بمانید.

چرخش در حال درازکش

طریقه انجام: روی پشت دراز بکشید، زانوها را خم کرده و آنها را در کنار هم قرار دهید. پاهای خود را به آرامی کج کنید و آنها را با دستان خود نگه دارید. به مدت ۱ دقیقه در این حالت بمانید ، سپس طرف را تغییر دهید. برای هر طرف ۲ بار تکرار کنید.

خوابیده روی پشت

طریقه انجام: با پشت خود بر روی بالش به راحتی دراز بکشید. پاهای خود را اندکی پهن کرده و دستان خود را در طرفین قرار دهید ، کف دست ها بالا باشد. دقت کنید که ستون فقرات و سر شما در یک خط مستقیم قرار داشته باشد. ۳ نفس عمیق بکشید و از بینی خود بازدم کنید. سپس ۴ نفس معمولی بکشید. تا این مرحله احساس خواب آلودگی خواهید کرد و به زودی در خواب عمیقی قرار خواهید گرفت.