چرا گربه ها همیشه روی پاهای خود فرود می آیند؟

راز در توانایی ستون فقرات نهفته است که به آنها اجازه می دهد قسمت بالای بدن خود را به یک طرف بچرخانند و سپس از طرف دیگر پایین بیاورند. با تشکر از یک دستگاه دهلیزی به خوبی توسعه یافته ، حیوان می داند که چگونه بدن خود را در هنگام سقوط چرخانده تا در هنگام سقوط خود را تا حد امکان ایمن کند ، یعنی پاهای خود را به سمت زمین هدایت کند.