چرا کبوترها هنگام راه رفتن سر خود را تکان می دهند؟

با انجام این کبوترها بهتر می بینند ، زیرا تصویر را روی شبکیه خود تثبیت می کنند. در هنگام راه رفتن ، آنها سر خود را نسبت به بدن خود به جلو هل می دهند ، در حالی که نوع بدن با سر صاف می شود. در این لحظه ، پرنده از زاویه خاصی دنیا را تماشا می کند.