چرا قرص ها در رنگ های مختلفی تولید می شوند؟

این تولید کننده است که رنگ قرص ها را انتخاب می کند. رنگ آمیزی آنها بر کارآیی دارو تأثیر نمی گذارد ، بلکه در عوض برای بازاریابی و تأثیر روانشناختی روی انسان استفاده می شود. به عنوان مثال ، در یکی از آزمایشات ثابت شده است که مصرف کنندگان قرص های رنگ تیره اینگونه فرض می کنند که آن یک داروی مؤثرتر است.