چرا مارها زبان خود را بیرون می آورند؟

نه تنها زبان یک مار به تعریف طعم کمک می کند بلکه در حس بویایی آنها نقش دیگری هم دارد. به همین دلیل است که این خزندگان به زبانهای خود می چرخند - بهتر حرکت کنند و سریعتر غذا پیدا کنند.