چرا گاهی اوقات چشم ها در عکس قرمز می شوند؟

چشم قرمز ظاهر می شود زیرا دوربین هنگام تاریکی یا کم بودن نور ، بازتاب فلاش را در قسمت عقبی چشم فرد ضبط می کند. رنگ قرمز به لطف رگ های خونی در شبکیه ظاهر می شود.