آیا خلق و خوی انسان با صدای او ارتباط دارد؟

دانشمندان فرانسوی رابطه علمی بین خلق و خو و لحن صدا را کشف کردند. دانشمندان از گروه داوطلبان برای انجام تحقیق برای کشف این رابطه کمک گرفتند.

دانشمندان از داوطلبان خواستند تا داستانی از نویسنده ژاپنی "هاروکی موراکامی" را بخوانند ، سپس آنها هنگام خواندن صدای آنها را ضبط کردند ، پس از آن دانشمندان صدای آنها را تغییر دادند و از آنها خواستند که آن را بشنوند و مشخص شد که ۸۵٪ از شرکت کنندگان احساس می کنند که روحیه آنها با صدایی که پس از اصلاحیه گوش می دهند مطابقت دارد.