مضرات سیگار الکترونیکی

آنچه واضح است این است که مشخص شده است سیگارهای الکترونیکی دارای مواد شیمیایی و ذراتی هستند که از لحاظ تجربی با بیماری های ریوی از جمله آسم و بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) مرتبط هستند. در کل سیگار کشیدن می تواند باعث التهاب ریه شود ، که به بیماری مزمن ریه نیز مرتبط است.