چگونه به ادامه درست یک رابطه کمک کنیم؟

۱. همدیگر را دوست بدارید.
۲. دروغ نگویید.
۳. در ارتباطات واضح باشید.
۴. تلخ نباشید.
۵. گذشت داشته باشید.
۶. هرگز در مورد جدایی ها صحبت نکنید.
۷. هرگز وقتی چیزی خوب نیست خلاف آن را نگویید.
۸. غرور را فراموش کنید.
۹. اگر برای موضوعی می گویید که متاسفم واقعا اینطور باشد و ظاهری نباشد.
۱۰. گذشته خود را با حال مقایسه نکنید.
۱۱. در مورد روابط سابق خود صحبت نکنید.
۱۲. باید رابطه دوطرفه داشته باشید. (همکاری داشته باشید)
۱۳. از احساسات طرف مقابلتان آگاه باشید.
۱۴. اگر با هم مشاجره یا دعوا داشتید اجازه ندهید که کل روز با همین حس بگذرد.
۱۵. یک شخص کامل و بی نقص نباشید، فرد درست باشید.