چطور از کاندوم زنانه استفاده کنیم؟

برای جلوگیری از پارگی ، کاندوم زنانه را با دقت باز و از بسته خارج کنید.
حلقه داخلی ضخیم و دارای انتهای بسته برای قرار دادن در واژن استفاده می شود و کاندوم را در جای خود نگه می دارد. حلقه بیرونی و نازک خارج از بدن باقی مانده و دهانه واژن را می پوشاند.
یک موقعیت راحت پیدا کنید. در حالی که قسمت داخلی کاندو را در دست گرفته اید ، طرفین حلقه داخلی را با انگشت شست و سبابه ی خود فشار دهید و داخل واژن کنید. درست شبیه به قرار دادن تامپون است.
با استفاده از انگشت خود ، حلقه ی داخلی کاندوم را تا آنجا که می خواهید فشار دهید تا زمانی که در مقابل گردن رحم قرار گیرد. کاندوم به طور طبیعی کش می یابد و شما ممکن است آن را احساس نکنید.
مطمئن باشید که کاندوم پیچ نخورده باشد. حلقه بیرونی نازک باید خارج از مهبل (واژن) باقی بماند.
آلت تناسلی مرد را برای باز کردن کاندوم زن به داخل راهنمایی کنید. اگر احساس می کنید آلت تناسلی مرد بین کاندوم و دیواره های واژن لغزیده می شود یا اگر حلقه بیرونی به داخل واژن میرود، رابطه را را قطع کنید.
برای خارج کردن  ، حلقه بیرونی را به آرامی پیچانده و کاندوم زنانه را از واژن بیرون بکشید.
پس از یکبار استفاده از کاندوم زنانه ، آن را درون سطل آشغال بیندازید. استفاده مجدد نکنید.