چرا وقتی از خواب بیدار می شویم کسل هستیم؟

حتی هنگامی که خواب کافی دارید ، چرا هنوز وقتی از خواب بیدار می شوید کسل هستید؟
وقتی از خواب بیدار می شوید ، چیزی به نام "بی تحرکی خواب" دارید. این می تواند تا دو ساعت ادامه یابد.
به همین دلیل است که احساس کسلی می کنید ، و اگر از خواب محروم هستید ، بدتر هم می شوید.
مطالعات همچنین نشان می دهد که اگر هنگام خواب عمیق از خواب بیدار شوید ، دچار بی تحرکی خواب شدید خواهید شد.