اکنون تلفن همراه خود را از جیب خود بیرون بیاورید

مطالعه ای از دانشگاه اکستر که در مجله International Environment Journal منتشر شده است ، حاکی از آن است که وقتی تلفن های همراه در جیب قرار می گیرند ، تحرک و تعداد اسپرم تحت تأثیر قرار می گیرد.

۱۰ مطالعه جداگانه بر روی کیفیت اسپرم با حضور ۱۹۴۲ مرد مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه شامل آزمایشات آزمایشگاهی اسپرم در معرض تابش تلفن همراه و شامل پرسشنامه از مردان در کلینیک های باروری بود.

نتایج نشان داد که ارتباطی بین قرار گرفتن در معرض تلفن همراه و کیفیت پایین اسپرم وجود دارد.

ما نمی گوییم هرکسی از تلفن همراه استفاده کند عقیم خواهد شد! اما اگر بدون دلایل مشخصی مشکلات باروری را تجربه می کنید ، اکنون تلفن همراه خود را از جیب خود بیرون بیاورید.