سیاه چاله چیست؟

سیاه چاله ها تنها اجرام در جهان هستند که می توانند با نیروی جاذبه مانع نور شوند و دانشمندان معتقدند که وقتی بدن یک ستاره عظیم در خود فرو می ریزد ، تشکیل می شوند و تا حدی متراکم می شوند که بافت های مکان و زمان را پنهان می کند.