آیا به سم زدایی دیجیتال نیاز دارید؟

"سم زدایی دیجیتال" قطع استفاده از وسایل الکترونیکی برای مدتی است ، با هدف از بین بردن سموم دستگاههایی که بر بسیاری از موارد تأثیر منفی گذاشته اند ، از جمله:

ارتباطات انسانی ، خواب و تمرکز.

مطالعات نشان می دهد که یک فرد عادی ۴ ساعت در تلفن همراه و تقریباً ۴ ساعت جلوی تلویزیون، در روز می گذراند. ​

اگر از استرس یا کمبود بهره وری رنج می برید ، زمان آن رسیده است که زندگی بدون این دستگاه های دیجیتالی را تجربه کنید.