طول روز در سیارات منظومه شمسی

طول یک روز مدت زمانی است که سیاره برای چرخش کامل به دور محور خود لازم دارد و دانشمندان معمولاً طول روزها را در سایر سیارات منظومه شمسی نسبت به روز در سیاره زمین اندازه گیری می کنند. به گفته ناسا ، تعداد ساعات روزانه در سیارات منظومه شمسی به شرح زیر است:

عطارد ۱۴۰۸ ساعت
زهره ۵۸۳۲ ساعت
مریخ ۲۵ ساعت
مشتری ۱۰ ساعت
زحل ۱۱ ساعت
اورانوس ۱۷ ساعت
نپتون ۱۶ ساعت
پلوتو ۱۵۳ ساعت