چرا مردم در تصاویر قدیمی لبخند نمی زدند؟

معمولاً متوجه می شوید که افراد در عکس های قدیمی چهره جدی دارند.
اعتقاد بر این است که آنها از ترس اینکه به نظر می رسد یک اجتماع هجران آور هستند ، از لبخند زدن و هیجان خودداری می کردند.
همانطور که در قرن هفدهم مرسوم بود که لبخندها مخصوص افراد نادان یا کسانی هستند که فقط در کارهای سرگرمی کار می کنند.
توضیح دیگری می گوید که آنها ترجیح دامی دند دندانهای از دست رفته یا پوسیده خود را در زمانی که دندانپزشکی مدرن رایج نبود پنهان کنند.
اما ما می توانیم بدون نشان دادن دندان ها هم لبخند بزنیم .. چرا آنها لبخند نزده اند؟
محتمل ترین دلیل، زمانی است که دوربین های قدیمی برای گرفتن تصویر لازم داشتند، حفظ لبخند در یک بازه زمانی بین ۵ دقیقه تا ۳۰ دقیقه دشوار بود!
لبخندها فقط بین سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ در عکسها رواج پیدا کرد.
هنگام پیشرفت فناوری تصویربرداری ، گرفتن هر عکس کمتر از یک دقیقه طول می کشد.
آیا شما لبخند زدن در تصاویر را ترجیح می دهید یا ظاهری جدی؟